فروش پی وی سی, بستن وسخت شدن

به طور منظم ما تولید و فروش پی وی سی, بستن وسخت شدن.

 

تغییر حجم از 2 تن در هر ماه.

نقد و پاکسازی و حل و فصل ممکن است. برای حجم زیادی آن را ممکن است برای تغییر — ما با ارائه رویکرد فردی و سیستم تخفیف برای حجم زیادی است.
تولید — Dnepropetrovsk نیز در سراسر اوکراین. نمونه ارسال درخواست — حمل و نقل و حمل و نقل توسط خریدار پرداخت می شود.

ممکن است صدا درآمده اند.